Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní a provozní řád SVJ

Domovní a provozní řád společenství vlastníků jednotek

Mikuláškovo nám 12 a 13, společenství 

se sídlem Brno, Mikuláškovo nám. 574/13

 

 

Společenství vlastníků jednotek Mikuláškovo nám. 12 a 13, společenství, Brno

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu toho, aby v domech bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem uživatelům výkon jejich práv, vydává SVJ pro nájemce a uživatele bytů a nebytových prostor  tento domovní a provozní řád.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem, případně vlastníkem a správcem, je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem, stanovami SVJ a smlouvami o správě domu.

 

Čl. 2

Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnosti, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské a zájmové činnosti, apod.). 

3. Příslušenství bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepy, komory mimo byt apod.).

4. Společnými prostorami domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména schodiště, chodby, kočárkárna, kolárna, kotelna, výtah, apod. Společnými částmi a zařízeními domu jsou zejména základy, střecha, hlavní konstrukce, vchody, společné rozvody topení, teplé vody a studené vody, plynu, kanalizace, vzduchotechniky, elektřiny, telefonů a zvonků, společné antény a pod., a to i když jsou umístěny mimo dům.; dále se za společné části domu považují příslušenství domu a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.

 

Čl. 3

Práva a povinnosti z nájmu a vlastnictví bytu a nebytových

prostor v domě

1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje občanský zákoník, stanovy SVJ, smlouvy o správě a jiné platné předpisy. Nájem a podnájem nebytových prostor upravuje zák. č. 116/1990 Sb. v platném znění.

2. SVJ zajišťuje nájemci (popř. vlastníku) bytu výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

3. Nájemce  (popř. vlastník)  je  povinen řádně  užívat byt či nebytový prostor a společné části domu v souladu s platnými předpisy. Nájemci (popř. vlastníci) bytů a nebytových prostor jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům (popř. vlastníkům) v domě výkon jejich práv spojených  s bydlením  či užíváním  nebytových  prostor.  Podmínkami  pro  nerušený  výkon jejich  práv  spojených s bydlením jsou kázeň, respektování dobrých mravů, udržování čistoty a pořádku a včasné provádění oprav a údržby.

4. Nájemce je povinen nejpozději do 30 dnů hlásit změny v počtu osob, které s ním v bytě bydlí.

5. Nájemce (popř. vlastník) je povinen se zdržovat všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy zejména hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady či vibracemi.

6. Nájemce (popř. vlastník) je povinen po předchozím oznámení vlastníka (popř. správce) domu umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu, odstranění závady, provedení odečtu, kontroly a výměny měřidla tepla i teplé a studené vody.

7. V zájmu předcházení násilnému otevření bytu či nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti oznámit členům samosprávy v domě adresu nebo telefon osoby, u které se nacházejí náhradní klíče.

8. Nájemce (popř. vlastník) je povinen na své náklady udržovat byt a nebytový prostor ve stavu způsobilém řádnému užívání, zejména včas provádět potřebnou údržbu a opravy.

9. Nájemce (popř. vlastník) je povinen odstranit škody, které způsobil na společném zařízení a ve společných prostorách v domě, a to na své náklady.

10. Nepostará-li se nájemce (popř. vlastník) o včasné provedení nutných oprav a údržby bytu či nebytového prostoru nebo neodstraní-li závady, za které zodpovídá, má vlastník (popř. správce) domu právo pak po předchozím upozornění nájemce (popř. vlastníka), provést opravy a údržbu na jeho náklady sám.

11. Nájemce (popř. vlastník) bytu je povinen zdržet se provádění úpravy bytu a jeho technického zařízení, jimiž by byl bez souhlasu vlastníka domu (popř. správce) a příslušného stavebního úřadu změněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí a narušena činnosti technického zařízení domu (plyn, vytápění, vody, kanalizace, elektrotechnika, vzduchotechnika apod.).

 

¨

 

 

Čl. 4

Užívání společných prostorů a zařízení

1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení. Členská schůze či schůze společenství vlastníků se může rozhodnout i pro jiný způsob užívání, ale pouze v souladu se stavebními a bezpečnostními předpisy.

2. Umisťování a odkládání jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách dovoleno s výjimkou těch, pro které je prostor určen. Komunikační prostory (schodiště a chodby), které vedou k východu z objektu, jsou únikovými cestami v případě požáru. Tento prostor nesmí být zastavěn.

3. Nájemci jsou povinni umožnit bezproblémový přístup k uzávěrům rozvodů vody, plynu, elektřiny, měřičům. 

4. Je zakázáno vstupovat na střechu domu.

5. Ve společných prostorách musí být okna uzavřena, s výjimkou nezbytného krátkodobého větrání.

6. Ve sklepech je zakázáno ukládat látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné, odstavovat motorová vozidla a užívat otevřeného ohně. Ve všech společných prostorách je zakázáno kouřit. Věci skladované ve sklepech nesmí být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců či nepříjemného zápachu.

7. Bez souhlasu majitele (popř. správce) domu je zakázáno v domě zřizovat dílny, skladiště, herny,  apod.

8. Bezdůvodná a neoprávněná manipulace, zejména s uzávěry studené a teplé vody, tepla a plynu, s rozvaděči el. proudu, s vodoměry na teplou a studeno vodu, měřícími přístroji na dodávku tepla, je přísně zakázána. Osoba, která důvodně uzavřela domovní uzávěr vody, plynu apod. musí zajistit, aby jeho uzavření jakož opětovné otevření, bylo včas oznámeno. Vpuštění plynu do plynovodu může provést jen oprávněná organizace.

9. Obyvatelé domu jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V případě, že členská schůze společenství vlastníků rozhodne, že dům bude uzavřen stále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat. Klíče od společných prostor a zařízení domu jsou uloženy u pověřené osoby. Duplikáty klíčů od hlavních uzávěrů by měly být uloženy u představenstva.

10. Nájemci (popř. vlastníci) jsou povinni dodržovat veškeré předpisy upravující oblast protipožární ochrany.

 

Čl. 5

Zajištění pořádku a čistoty v domě a jeho nejbližším okolí

1. Úklid v domě provádí fyzická osoba předem určená.

2. Úklid v domě se provádí dle potřeby, nejméně však 1x týdně.

3. K zajištění pořádku v domě se provádí příslušný úklid všech společných prostor v domě. Zametají se a umývají chodby, schodiště, výtahová kabina, zábradlí, vstupní dveře. Dále se dle potřeby omývají poštovní schránky a radiátory ( 1* ročně). Jedenkrát ročně je zajištěno vyklizení a zametení sklepních prostor (chodby atd ). 

4. Pokud dojde k mimořádnému znečištění jednotlivým uživatelem bytu či nebytového prostoru, je uživatel povinen toto znečištění odstranit či zajistit úklid na své náklady. Tato povinnost se vztahuje i na odstranění nečistot způsobených psy a kočkami.

5. Pokud uživatel bytu či nebytového prostoru neplní výše uvedenou povinnost, může být sankcionován finanční hodnotou odpovídající příslušnému výkonu služby, jejíž výkon zajistí SVJ jiným způsobem na náklady tohoto uživatele.

6. Ve společných prostorách, pokud nejsou k tomuto účelu určeny, není dovoleno čistit boty, šatstvo a jiné předměty.

7. Majitelé psů a koček jsou povinni dle příslušné vyhlášky odstranit ihned znečištění provedené zvířetem u nejbližšího okolí domu sami.

8. Vyhazovat jakékoliv předměty a nečistoty (např. nedopalky z cigaret) z balkonů a oken je zakázáno.

 

Čl. 6

Vyvěšování a vykládání věcí

1. V oknech a na balkonech se smí vykládat a vyvěšovat prádlo tak, aby nedošlo k obtěžování ostatních spoluobčanů.

2. Květiny musí být zabezpečeny proti pádu. Je nepřípustné zalévat je tak, aby přelitá voda stékala do nižších podlaží a působila tak škodu.

3. Balkony musí být udržovány v čistotě.

 

Čl. 7

Instalace doplňků a informační zařízení

1. Na vnější konstrukce nelze bez souhlasu SVJ umisťovat jakákoliv zařízení a předměty (např. mříže na balkony, sušáky apod.)

2. Reklamy, nápisy a jiná zařízení, např. instalace venkovních televizních a rozhlasových antén apod., mohou být umístěny jen se souhlasem SVJ a se souhlasem příslušného obecního a stavebního úřadu.

3. Nájemce, vlastník i podnájemce je povinen udržovat svou jmenovku na zvonkovém panelu, poštovní schránce, případně na jiném orientačním vybavení v čitelném stavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8

Chov domácích zvířat

1. Nájemce či vlastník bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držená (psi, kočky, morčata apod.). Je povinen dbát, aby nedocházelo k narušování práv ostatních obyvatel v domě, např. hlukem, zápachem, fyzickým ohrožením, šířením cizopasníků apod. 

2. Chovatelé jsou povinni udržovat chovaná zvířata v čistotě a bez parazitů a obstarávat jim v případě potřeby veterinární péči. Pokud chovaná zvířata obtěžují svým zdravotním stavem, nečistotou, parazity či agresivitou ostatní obyvatele domu, vyzve představenstvo  jejich chovatele k nápravě. Chovatel je povinen sjednat nápravu.

3. Ve společných prostorách domu se zvířata (kočky, psi atd) nesmějí zdržovat ani volně pobíhat, při průchodu společnými prostorami musí být psi vedeni na vodítku a musí být opatřeni náhubky.

4. Je zakázáno chovat kdekoliv v domě hospodářská zvířata.

5. Chovatel zvířete musí dodržovat a respektovat platné hygienické předpisy a zásady, jakož i veškeré vyhlášky obce, včetně zvláštní vyhlášky upravující podmínky chovu zvířata, zejména psů a koček.

6. K držení většího počtu zvířat či neobvyklých živočichů je potřebný souhlas představenstva SVJ.

 

Čl. 9

Klid v domě

1. Obyvatelé domu jsou povinni užívat byt či nebytový prostor v souladu s dobrými mravy a tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce v domě nadměrným hlukem, a to nejen v době nočního klidu. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor a ostatní osoby, které se v nich zdržují.

2. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hodin, bylo zabráněno hluku. V této době se hlučnost projevu osob v bytech musí omezit na míru přiměřenou a přípustnou. Je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost, jejímž důsledkem je hluk, jako např. hrát na hudební nástroje, provádět údržbářské práce apod., jakož i činnosti, které by jinak mohly obtěžovat jiné nájemce (popř. vlastníky). Rovněž je povinností ztlumit televizní přijímače a přístroje na reprodukovanou hudbu.

3. Dojde-li k porušování zásad občanského soužití  a sousedských vztahů, lze se  domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy.

4. Členská schůze společenství vlastníků se může usnést na konkrétním čase určeném pro provádění hlučných prací v domě ( vrtání, tlučení apod. ), např. pouze na odpolední hodiny ve všední dny.

 

Čl. 10

Opravy a údržba prováděná v bytech

1. Nájemci jsou povinni udržovat byt v dobrém technickém stavu.

2.Na společné náklady jsou odstraňovány závady na:

   a) svislých rozvodech studené vody až po hlavní uzávěry v jednotlivých bytech

   b) svislých rozvodech plynu až po hlavní uzávěr plynu v jednotlivých bytech

   c) svislých potrubních rozvodech kanalizace

   d) rozvodech elektrické energie od hlavního domovního jističe až po hlavní bytový jistič

   e) rozvodech domácího telefonu a zvonků, koncová zařízení nejsou do této péče zařazeny

   f) obvodovém plášti domu, vnitřní povrchová úprava stěn tvořící obvodový plášť domu není do této péče  zařazena

3.Nájemce je povinen udržovat vodoměry studené i teplé vody v bezvadném stavu a ihned odstranit případné závady a to na vlastní náklady. V případě jakýchkoli nesrovnalostí bude případný rozdíl rozúčtován dle obvyklé průměrné spotřeby vody s navýšením o 200 %.

4. Na náklady SVJ nebudou prováděny opravy domu a jeho zařízení  způsobené úmyslným poškozením nebo poškozením z nedbalosti. Sporné případy posoudí výbor SVJ a vydá závazné rozhodnutí.

 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

1. Tímto domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

2. Porušování soužití v domě může být řešeno příslušným obecním nebo městským úřadem v přestupkovém řízení.

3. Ustanovení domovního řádu se vztahují v plném rozsahu i na vlastníky bytů nebo nájemníky v domě, pokud smlouva nestanoví jinak.

4. Není-li v tomto domovním řádu stanoveno jinak, řídí se upravené vztahy příslušnými obecně závaznými právními předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek obcí a měst.

5. Společenství vlastníků jednotek zajistí vyvěšení tohoto domovního řádu na místě přístupném všem uživatelům domu, pokud možno u hlavního vchodu.

 

 

Tento domovní řád byl přijat členskou schůzí společenství vlastníků jednotek Mikuláškovo nám. 12 a 13, společenství, Brno 

dne 16.6.2015.

 

                    

---------------------------------                            ----------------------------------------

       předseda výboru                                                   místopředseda výboru