Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze 8.6.2017

22. 6. 2017

 

Zápis ze schůze shromáždění „Společenství vlastníků pro dům Mikuláškovo nám. 573/12 a 574/13 v Brně“

se sídlem Brno, Mikuláškovo nám 574/13,

PSČ 625 00

IČ: 29278112, zapsané u Krajského soudu v Brně, v oddíle S, vložka 8715

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín schůze: dne 8. 6. 2017 v 18 hodin

 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu ve Starém Lískovci na ulici Oderská 4, Brno 

Přítomni: členové SVJ pro dům Mikuláškovo nám. 573/ 12 a 574/13 v Brně, správcovská firma „Správa bytů, s.r.o.“ IČ 29228034 zastoupená Ing. Hanou Polanskou a panem Tušerem

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je:

a/ prezenční listina dokládající přítomnost osob

b/ pozvánka na schůzi včetně navrhovaného programu

Dokumenty odeslané členské základně prostřednictvím SVJ emailové adresy mikulaskovonamesti1213@email.cz :

c/ Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha, specifikace položek čerpání FO ke dni 

31. 12. 2016 – daňové výkazy/ detail jednotlivých položek 

d/ výpis z úvěrového účtu 90232840/7980 za rok 2016 a nový splátkový kalendář 

e/ vyúčtování služeb za 2016 bylo odesláno dne 3. 4. 2017 (email a vhozeno do poštovní schránky)

 

Schůze je usnášeníschopná, přítomní členové SVJ disponují 159789 platnými hlasy buď osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci, což je 62,6 % všech možných hlasů.

Stoprocentním základem po hlasování je tedy 159789 přítomných podílů.

 

Program:

1. Zahájení-volba orgánů schůze 

2. Schválení účetní uzávěrky 2016             

3. Schválení způsobu rozúčtování služeb – H. Polanská, E. Pekníková

4. Informace o mimořádné splátce hypotečního úvěru č. 90232840 k 30. 9. 2016 

5. Plnění usnesení schůze ze dne 20. 9. 2016 M. Buchta/M. Ondruš

6. Odstoupení předsedy výboru – M. Ondruš

7. Diskuse, připomínky, různé

 

 

 

ad 1. Zahájení – volba orgánu schůze, návrh:

řízení schůze  - Marek Ondruš

předseda – Marek Ondruš

zapisovatelka – Bohuslava Andonovová 

sčitatel – Milan Buchta

 

Hlasování pro: 30 členů, 159789 podílů, tj. 100 %             proti: 0                zdržel se: 0

 

Přijaté usnesení: Přijaté usnesení:

Schvaluje se navržený orgán schůze.

Zvolený předseda konstatoval, že shromáždění bylo svoláno řádně a včas v souladu s platným zněním stanov SVJ. Pozvánka byla vyvěšena na domovní vývěsce společenství a odeslána členům SVJ prostřednictví emailu a to dne 22. 5. 2017.

 

 

 

ad 2. Informace a schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Ing. Hana Polanská podala podrobnou informaci o hospodaření za rok 2016 – (výkazy hospodaření byly dne 14. 4. 2017 poslány emailem členům SVJ a během schůze bylo možné do výkazů i dokladů roku 2016 nahlédnout). Detailní rozpis účtů byl prezentován 

Ing. Polanskou. 

 

Informace o zápočtu dluhu mezi SVJ a BD

(toto téma již bylo řešeno na členské schůzi v 2015). Zápočet BD - SVJ fond oprav – byly vytvořeny výpočtové listy a závazek se předepisuje každý měsíc.

 

Finanční prostředky k 31. 12. 2016:

                                                              684,00 zůstatek v pokladně

                                                       186 891,93 zůstatek na BU

                                                           5 968,45 zůstatek spořicí účet

                                                     -877 222,60 zůstatek úvěru k 31. 12. 2016

 

Pravidelná měsíční splátka úvěru od listopadu 2016 je 51 279 Kč.

 

Fond oprav:

 

příjem da DZO 

 

988 389,00

 

pohledávka DZO vůči nebyt.

 

24 639,00

 

úroky

 

2 393,39

 

Meidl za fakturu Teplárny

 

 

595,00

 

čerpání DZO

 

 

 

Řezanina stříška, FPN 1

 

-30 590,00

 

internet-PC-paušál Ondruš

 

-8 400,00

 

internet-PC-paušál Pekníková

 

-8 400,00

 

955 dlouhodobá záloha

 

223 221,93

 

 

 

 

Řezanina – stříška nad vchody domů, byla schválena v plánu údržby na rok  2013/2014

 (schůze SVJ 25. 4. 2013) následně byla tato problematika komunikována s členskou základnou prostřednictvím emailové adresy SVJ „ mikulaskovonam1213@email.cz „  (fota stříšek … atd) 

Hlasování pro: 30 členů, 159789  podílů, tj. 100 %                proti: 0                zdržel se: 0

 

Přijaté usnesení: účetní závěrka a zpráva o hospodaření SVJ byla schválena v plném rozsahu všemi přítomnými a je zveřejněna ve sbírce listin.

 

 

 

ad 3. Schválení způsobu rozúčtování služeb - výše příspěvků na správu domu pro 2017 

Byla provedena analýza nákladů, které měly vliv na vyúčtování služeb roku 2016

Pravidelně se opakující náklady: 

 • SIPO 
 • bankovní poplatky 
 • EON, BVK
 • výtah 
 • správa – navýšení nákladů z důvodu aktivit spojených se zápisem změn do rejstříku (v červnu 2016 došlo ke znovuzvolení členů výboru, došlo ke změně Stanov, názvu společenství v souladu s novým OZ).
 • Ecoterm – odečty měřidel
 • Pojistné: nová pojistná smlouva bude uzavřena s pojišťovnou Allianz a.s. IČO47115971 na období 19. 8. 2017 - 19. 8. 2018 ve výši 19 606 Kč. Důvod: prodej Wustenrot pojišťovny.
 • Revize dle zákona: 

Soptík - revize hasicích přístrojů, hydrantů, dodržování zásad PO pro obytný dům 

Kubowsky   - revize hromosvodů a elektro 

příští revize elektro bude v roce 2021, hromosvod 11/2020 – revidované zařízení je schopno bezpečného provozu

 

Mimořádné náklady:

 • havárie: SEBAK  … 2krát vytekl odpad do sklepních prostor Mikuláškova nám 13 a do bytu pana Bartoníka, čištění kanalizace, revize kanalizace TV kamerou - preventivně i na Mik 12.
 • Upozornění… odpad byl ucpán novinami, pro slupky od brambor a novinový papír je nutné použít kontejner.  

 

Pro rok 2017 je plánována jen revize hasicích přístrojů, hydrantů, dodržování zásad PO pro obytný dům (strojovna výtahu, chodby, suterén, výměníková stanice), proto není třeba měnit nastavení výše záloh u těchto položek. 

 

 

Úklid/domovnictví: pro Mikuláškovo nám. 13 

přes opakované výzvy výbor SVJ neobdržel platnou nabídku na tuto práci od obyvatel Mikuláškova nám 13 nebo Mik. nám. 12. Proto Mikuláškovo nám 13 hledalo zajištění úklidu občanem bydlícím v blízkosti domu. Taktéž byla diskutována možnost zajištění úklidu firmou. Výbor SVJ  si nechal připravit cenové nabídky firem viz níže:

Firma SANERAS s.r.o. IČ 04967356 Nové sady 988/2, 602 00 Brno 

DAMA úklid, spol. s r.o. IC03193390 Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Proběhla krátká diskuse na toto téma: paní Říhová nabídku firmy Dama úklid ověřovala a doporučovala.

Výbor upozornil na skutečnost, že firmy provádí předem nasmlouvané aktivity a za jakoukoliv další službu se musí připlácet. 

Firma Dama úklid… např. úklid sněhu, vstupní prostory, cena za 1 výjezd Kč 380   

u pravidelného úklidu činžovního domu 1x týdně, pouze vstupní prostory Kč 900 

Firma Saneras: …. za 1 hod nad rámec základní smlouvy Kč 150

Pro Mikuláškovo nám 13 bude od 10. 6. 2017 úklid zajišťován paní Palátovou z Mikuláškova nám 16, odměna 2 490 Kč/měsíc.

 

 

Hlasování pro: 30 členů, 159789  podílů, tj. 100 %             proti: 0   zdržel se: 0

 

 

Přijaté usnesení:

Schvaluje se úprava výpočtových listů 

- způsob rozúčtování zůstává pro rok 2017 stejný jako v roce 2016 (od 1. 8. 2016)

- úpravu výpočtových listů (navýšení záloh) u vlastníků, kteří měli ve  vyúčtování 2016 nedoplatek – a to dle vyúčtování 2016 (pouze u položek teplo, TUV a vodné a stočné) + rezerva 15% 

Termín 1. 8. 2017

 

Schvaluje se:

- uzavření nové pojistné smlouvy 505735462 s pojišťovnou Allianz a.s. IČO47115971

 na období 19. 8. 2017 - 19. 8. 2018 ve výši 19 606 Kč.

 

 

 

ad 4. Informace o mimořádné splátce hypotečního úvěru č. 90232840 k 30. 9. 2016 

– podala  paní  Pekníková

Na základě usnesení členské schůze ze dne 8. 6. 2016 byla k datu fixace (30. 9. 2016) provedena částečná splátka hypotečního úvěru ve výši 1 400 000 Kč, byl uzavřen dodatek ke smlouvě (SVJ - Wustenrot hypoteční banka a.s.), který potvrdil měsíční částku k úhradě ve výši 51 279 Kč a nový splátkový kalendář předpokládá splacení hypotéky k 31. 7. 2018.

Výpis z úvěrového účtu 90232840/7980 za rok 2016 byl odeslán členské základně emailem (z adresy mikulaskovonamesti1213@email.cz ) dne 30. 1. 017 a nový splátkový kalendář hypotečního úvěru členové SVJ obdrželi dne 5. 12. 2016.

Pro rok 2019 je možné uvažovat o snížení příspěvku do FO (což je možné řešit na členské schůzi 2018). 

 

Přijaté usnesení: členská schůze vzala zprávu na vědomí.

 

 

 

d 5. Plnění usnesení schůze ze dne 20. 9. 2016: 

 bod  a/ M. Ondruš

Přetrvává nespokojenost některých členů s provozem vinotéky a pivotéky na Mikuláškově nám. 12, rušení veřejného pořádku. 

Splněno: Podnět k prověření přestupkového jednání „ byl odeslán 4. 11. 2016 na MPB a dne 25. 11. 2016 byla emailem členské základně postoupena „poskytnutá informace“ od Městské policie Brno

 

bod b/ M. Buchta

V roce 2016 výbor SVJ obdržel několik stížností od členů SVJ na nedodržování „Domovního řádu, konkrétně Čl. 3 bod 5, Čl. 5 bod 4, Čl. 8 bod 3. 

Stížnosti na rušení sousedských vztahů SVJ na žádost bytových jednotek postoupilo opakovaně na  ÚMĆ Starý Lískovec. Komise k projednávání přestupků potvrdila, že tato problematika spadá do její kompetence a v současné době to řeší. (Původně byla stížnost zamítnuta, proto si výbor vyžádal stanovisko právníka k této problematice).

Oblast „nevhodného chování – hlučnost“ řeší Domovní řád, který byl schválen na členské schůzi v roce 2015 (volně přístupný v prostorách domů). Vlastníci BJ jsou odpovědni za porušování pravidel správy domu a užívání společných částí (i třetími osobami – návštěva BJ). SVJ nemá pravomoci v oblasti předvolání nespolupracující BJ  a taktéž vymáhání sankcí se jeví jako problematické.

 

Přijaté usnesení: členská schůze vzala zprávu na vědomí a uložila výboru SVJ zveřejnit na domovních nástěnkách domů Mikuláškovo náměstí 12 a 13 upozornění na nutnost dodržování jednotlivých ustanovení Domovního řádu s tím, že veškerá jeho porušení, která nesou znaky přestupkového jednání, budou postoupena k projednání Přestupkové komisi ÚMČ Brno - Starý Lískovec.   

 

Plnění plánu údržby pro rok 2016 M. Ondruš

bylo splněno:

zábradlí u vstupu do domu – na základě požadavku SVJ byly instalovány BK a ÚMĆ

stříšky před vstupní prostory Mik 12 a Mik 13 – konkrétně firmou Řezanina 

v řešení jsou:

nevyhovující dopisní schránky – reklamace 

Proběhlo dlouhodobé jednání se Stavoprojektou - závěr - tři varianty: nový lak, výměna nového bloku s finanční spoluúčastí SVJ, výměna vnější schránky za vnitřní s finanční spoluúčastí SVJ . Následovalo zjištění názoru členské základny na výměnu poštovních schránek z varianty venkovní na vnitřní.

(18. 5. 2017 byla členská základna prostřednictvím emailu informována, o návrhu výboru SVJ: Navrhujeme výměnu dosavadních schránek za  vnitřní schránky Typu C-01 v šedé barvě. V případě, že s variantou vnitřních schránek nesouhlasíte, očekáváme Vaše písemné vyjádření do 25. 5. 2017 (email: mikulaskovonamesti1213@email.cz )“. Členská základna se vyjádřila podpisem na listinu nebo emailem, viz příloha zápisu, zda souhlasí nebo nesouhlasí s výměnou stávajících schránek za variantu vnitřních schránek.

Proběhla krátká diskuse: Paní Říhová a paní Dobrovolská mají výhrady k tomu, že Stavoprojekta neuznala při reklamaci svou chybu.

 

 

Hlasování pro:  27 členů, podílů 143764, tj. 90 %     proti: 2 (Říhová,Konůpka) podílů 10068    zdržel se: 1 (Dobrovolská) podíl 5957

 

Přijaté usnesení: Stavoprojekta bude informována o zvoleném řešení, tzn. vyměnit dosavadní vnější schránky za schránky vnitřní. 

 

 

 

ad 6. Odstoupení předsedy výboru M. Ondruše

Pan Marek Ondruš oznámil a zároveň předal písemné odstoupení z funkce předsedy a člena výboru SVJ. V souladu se stanovami výbor provede kooptaci nového člena tak, aby nedošlo ke změně v počtu členů výboru do doby řádného zvolení nového člena výboru

Paní E. Pekníková mu poděkovala za dosavadní práci s vírou, že dokončí výměnu poštovních  schránek a stavebních úprav ve spolupráci se Stavoprojektou - reklamace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán údržby na rok 2017: M. Ondruš

Z minulých let 2013/2014 přetrvává:

 • ke zvážení je zabudovat kamerový sytém do výtahu a na plášť domu z důvodu zamezení vandalismu
 • ke zvážení je zkvalitnit čistící zónu
 • dveře do sklepa Mik. nám. 12
 • madla na zábradlí
 • kryty el. rozvodů na chodbách

 

ad 7. Diskuse, připomínky, různé

 • Paní Říhová chce, aby se namontovaly kliky s bezpečnostními pojistkami k chodbovým oknům v přízemí.
 • Paní Pekníková vybídla členy k efektivní spolupráci s výborem a upozornila na nutnost doplnění výboru o dalšího člena. 

 

Předseda ukončil shromáždění v 19 hod.

   

 

 

 

 

 

Předsedající: Marek Ondruš snimek-obrazovky-2017-06-22-v--21.59.51.png

 

 

 

                                                                     

Zapisovatel: Mgr. Bohuslava Andonovová  snimek-obrazovky-2017-06-22-v--22.06.48.png