Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze shromáždění 25.9.2018

16. 10. 2018
 

Zápis ze schůze shromáždění „Společenství vlastníků pro důmMikuláškovo nám. 573/12 a 574/13 v Brně“

se sídlem Brno, Mikuláškovo nám 574/13,

PSČ 625 00

IČ: 29278112, zapsané u Krajského soudu v Brně, v oddíle S, vložka 8715

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín schůze:dne 25. 9. 2018 v 18 hodin

 

Místo konání:společné prostory domu Mikuláškova nám.573/12, Brno, Starý Lískovec

Přítomni:členové SVJ pro dům Mikuláškovo nám. 573/ 12 a 574/13 v Brně

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je:

a/ prezenční listina dokládající přítomnost osob

b/ pozvánka na schůzi včetně navrhovaného programu

 

Schůze je usnášeníschopná, přítomní členové SVJ disponují 162 341 platnými hlasy buď osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci, což je 62,6 % všech možných hlasů.

Stoprocentním základem pro hlasování je tedy 162 341 přítomných podílů.

 

Program:

  1. Zahájení-volba orgánů schůze 

  2. Řádná volba člena výboru SVJ v souladu s článkem VI. odst. 2 písm. c) platného znění stanov SVJ. Do funkce člena výboru je navrhovaná paní Monika Pavlíčková, dat. nar. 20. 1. 1976, bytem Mikuláškovo náměstí 573/12, Starý Lískovec, 625 00 Brno. Návrh usnesení: Členkou výboru je zvolena paní Monika Pavlíčková, dat. nar. 20. 1. 1976, bytem Mikuláškovo náměstí 573/12, Starý Lískovec, 625 00, Brno.

  3. Výměna vodoměrů na teplou vodu - dle Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. 

  4. Diskuse, připomínky, různé

 

 

ad 1. Zahájení – volba orgánu schůze, návrh:

řízení schůze – Eva Pekníková

zapisovatelka – Bohuslava Andonovová

sčitatel – Milan Buchta

 

Hlasování pro: 30 členů, 162 341 podílů, tj. 100 % proti: 0 zdržel se: 0

 

Přijaté usnesení: 

Schvaluje se navržený orgán schůze.

Shromáždění bylo svoláno řádně a včas v souladu s platným zněním stanov SVJ. Pozvánka byla vyvěšena na domovní vývěsce společenství a odeslána členům SVJ prostřednictví emailu a to dne 6. 9. 2018.

 

 

ad 2Řádná volba člena výboru SVJ:

Paní Monika Pavlíčková, dat. nar. 20. 1. 1976, bytem Mikuláškovo náměstí 573/12, Starý Lískovec, 625 00 Brno projevila zájem pracovat ve výboru SVJ a proto je její návrh předkládán členské základně k diskusi a schválení.

 

Hlasování pro: 29 členů, 158 230 podílů, tj. 97,5 % proti: 1 (p. Jelínek) zdržel se: 0

 

 

Přijaté usnesení:

Schvaluje sedoplnění výboru o paní Moniku Pavlíčkovou, dat. nar. 20. 1. 1976, bytem Mikuláškovo náměstí 573/12, Starý Lískovec, 625 00, Brno.

 

 

ad 3. Výměna vodoměrů na teplou vodu - dle Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. 

Dne 31. 12. 2018 končí platnost ověření vodoměrů na teplou vodu. Pokud je nevyměníme, postupuje se podle zákona (14 m3platí bytová jednotka). Firma Ecoterm nabízí standardní vodoměry ZENNER, Maddalena, B-meters za 410 Kč + DPH. Součástí ceny je vodoměr standard na teplou vodu, montáž, zaplombování a vypracování protokolu. Jsou 2 možnosti úhrady: přímá platba vlastníka BJ dodavatelské firmě, nebo výměnu uhradí SVJ a následně provede přefakturaci na vlastníky BJ .

Návrh pro hlasování: souhlasíme, aby zakázka od firmy Ecoterm byla objednána a uhrazena SVJ a poměrná částka připadající na konkrétní BJ odečtena z přeplatku vyúčtování služeb 2018. Je to stejný způsob jako v minulosti.

 

Hlasování pro: 30 členů, 162 341 podílů, tj. 100 % proti: 0 zdržel se: 0

 

Přijaté usnesení:

SVJ objedná a uhradí u firmy Ecoterm výměnu vodoměrů na teplou vodu. Vlastníkům BJ se cena za příslušný počet instalovaných vodoměrů odečte ve vyúčtování služeb za rok 2018.

 

 

ad 4. Diskuse, připomínky, různé

  • Paní Dobrovolská vznesla dotaz, zda paní ing. Polanská ze správcovské firmy při snižování příspěvků a záloh pro jednotlivé byty (platné od 1. 8. 2018) počítala s rezervou. 

Odpověď paní Pekníkové: Výpočet se stanovil podle skutečné spotřeby jako minulý rok + 15 % rezerva.

  • Paní Pekníková informovala ostatní, že na Mikuláškově nám 13 došlo k opětovné havarii odpadů. Firmou Sebak byla provedena revize kamerou, frezování odpadní trubky. Pokud se to bude opakovat potřetí, bude nutné zvážit, zda i nadále budou náklady hradit všechny BJ nebo se částka rozúčtuje bytovým jednotkám příslušné stupačky.

  • Dále proběhla krátká diskuse zaměřená na  provedené opravy/údržbu v tomto roce. 

 

 

Shromáždění bylo ukončeno v 18.32 hod.

 

 

 

Předsedající: Eva Pekníková ……………………………..

 

Zapisovatel: Mgr. Bohuslava Andonovová …………………………..